Aktualności

Walne zgromadzenie sprawozdawcze

Działając na podstawie statutu AZP § 12 pkt 3 i 6 zawiadamiamy o terminie zwołania walnego zgromadzenia sprawozdawczego członków AZP w terminie 5 sierpnia 2018 (niedziela). 


Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie AZP przy ul. Przemysłowej 48 w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 5 sierpnia 2018 r.:

I termin, godz. 10:30
II termin, godz. 11:00

Porządek zgromadzenia:

1. Otwarcie zgromadzenia przez Prezesa AZP
2. Wybór przewodniczącego obrad i sekretarza
3. Powołanie komisji skrutacyjno-mandatowej
4. Przedstawienie zgromadzeniu sprawozdania z działalności AZP w roku 2017 (w tym finansowego)
5. Dyskusja
6. Głosowanie nad zatwierdzenie sprawozdania finansowego z działalności w 2017 r.
7. Sprawy różne
8. Zamknięcie zgromadzenia

Witold  Dubiński
Członek Zarządu, Sekretarz AZP
powrót